Инструктаж за безопасност и култура

 

ИНСТРУКТАЖ

за безопасност и култура на поведение на децата.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. По време на провеждането на пътувания децата:

а) изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;

б) са подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването, заниманието и съответните програми;

в) информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или инциденти;

г) се движат в група, придружавани от ръководител;

д) не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата;

е) не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/атракция;

ж) решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата;

з) пресичат улици само на определените за целта места;

и) отнасят се с уважение към останалите участници в различните програми и дейности, грижат се за себе си и един за друг, и си помагат при необходимост;

й) спазват установените програми;

к) пазят имуществото в/на: превозното средство, с което пътуват; настанителната база, в която нощуват и се хранят, спортните бази и съоръжения; зали и помещения, в които пребиват, учат и прекарват свободното си време.

и) не използват басейни без присъствието на треньор по плуване и спасител.

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Децата:

а) седят спокойно и не стават по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да информират ръководителя на групата;

б) разговарят тихо и не пречат на водача на превозното средство;

в) качват се и слизат спокойно, като се изчакват.

III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

На децата се забранява:

 1. Преминаването през балконите от една стая в друга.
 2. Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч.
 3. Използването на електроуреди и употреба на леснозапалими вещества.
 4. Използване на леснозапалими вещества.

IV. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ, СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

 1. Организирането и провеждането на спортни мероприятия, игри и състезания в спортни съоръжения или на спортната площадка/двор става в присъствието на преподавател.
 2. Децата спазват и се ръководят от инструкциите на треньора/учителя/ръководителя.
 3. Забранява се децата да боравят с учебно-технически средства и пособия в отсъствието на учител/треньор/ръководител.
 4. Не се разрешава на децата да играят с пръчки и остри предмети, да хвърлят камъни, да се катерят по дърветата в двора, по огради, спортни съоръжения и други опасни препятствия.
 5. Забранява се качването по первазите на прозорците, по радиатори, по чиновете, столовете и работните маси.
 6. Категорично се забранява всякаква форма на агресия и насилие.