Правилник за устройството и дейността на “Прогресив спорт клуб”

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 

„ПРОГРЕСИВ СПОРТ КЛУБ“ СОФИЯ

 

СЪДЪРЖАНИЕ

I.Мисия 

II. Ценности и принципи

III. Статут, структура и управление

IV. Модел на обучението

V. Общност и взаимоотношения

VI. Организация на дейностите

VII. Лични данни

 

I.Мисия 

Progressive sport формира разбиране за благосъстоянието на личността, като изгражда  умения и навици за балансиран и здравословен начин на живот. Те позволяват детето да израства като балансирана и хармонична личност, която сама може да поеме отговорност за физическото си развитие, здравето, обучението си, отношенията с другите и ролята си в местната, националната и световната общност.

 

Своята мисия клубът осъществява чрез дейности за разбирането на самия себе си, за развиването и поддържането на взаимоотношения с другите и за воденето на активен, здравословен начин на живот в партньорство в екосистемата на Прогресивните училища и с други партньорски организации.

 

В съответствие с мисията си Progressive sport развива общност на споделени ценности, в чийто център поставя детето и неговите нужди и подкрепя естественото му развитие чрез:

 • правилно организиране и управление на учебно-тренировъчния процес още в ранна детска възраст; 
 • задължителна професионална подготовка на всеки педагог и треньор; 
 • игрови характер на обучението;
 •  комплексност на въздействието на физическите упражнения върху децата; 
 • свързаност на всички елементи в програмите;
 • стимулираща среда, предлагаща богат избор от материални и нематериални ресурси.

 

II. ЦЕННОСТИ 

Progressive sport изгражда своята общност върху и се идентифицира чрез следните ценности и принципи:

 • стараем се да правим децата щастливи и да ги вдъхновяваме, мотивираме ги да постигат повече;
 • вярваме във възможностите им;
 • стремим се да сме иновативни и запомнящи се;
 • работим в екип;
 • отговорни сме;
 • отворени и откровени сме;
 • позитивни сме;
 • отворени сме към промяната и еволюцията;
 • харесваме това, което правим.

 

III. СТАТУТ, СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Статут

Progressive sport е спортен клуб, създаден като партньорска организация на първото Прогресивно училище в София. Вдъхновени от мисията и визията на Прогресивните училища, Клубът подкрепя развитието на прогресивния модел в областта на метапредмета Благосъстояние.

Целите и подходите на спортния клуб са да изграждат у децата навици за здравословен и активен начин на живот, за отговорност към физическото им благосъстояние в синхрон с духовното с цел изграждане на цялостна личност в нейния баланс и здравословни връзки с останалите и света.

 

„Прогресив спорт клуб“ София е самостоятелно юридическо лице в екосистемата, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Младост 1, бл. 30a, вх. 2, ет. 11, ап. 106, вписано в Търговския регистър с ЕИК 205578202. 

 

Организационна структура на Клуба

Управител на ЕООД осъществява административното представителство на Клуба

Изпълнителен директор – осъществява оперативното управление на дейността на Клуба с правомощията да:

 • взема всички решения, като при нужда ги съгласува с Управителя или Педагогическия съвет;
 • разработва стратегия за развитието на Клуба и осъществяването на неговата мисия и визия;
 • управлява взаимотношенията на Клуба с участниците в дейностите – деца, педагози и треньори, родители, партньорски организации;
 • отговаря за качеството на процесите.

Педагогически съвет – включва ръководителите на дейностите; разглежда и решава основни педагогически въпроси и подпомага Изпълнителния директор в оперативното управление на Клуба. 

 

IV. ОБУЧИТЕЛЕН МОДЕЛ 

Progressive sport прилага Програма за благополучие с фокус върху физическото, емоционалното, духовното и социалното здраве и развитие, която обхваща и допринася за разбирането на самия себе си, за развиването и поддържането на взаимоотношения с другите и за воденето на активен, здравословен начин на живот в синхрон с интересите и индивидуалните потребности на децата, под ръководството на педагози, треньори и други специалисти. 

Програмата се стреми да осигури преживелищен опит с цел подкрепа на развитието на детето като цялостна личност, като допълва познавателния му опит с дейности, които удовлетворят индивидуалните ме нужди и и интереси и подкрепят постигането на личните им цели. 

Основни характеристики на модела:

 • продължение на прогресивния образователен модел и неговите практики за изследване, учене чрез преживяване и учене извън класната стая;
 •         дейностите следват интересите на децата, провокират ги да изследват себе си като активни участници и собственици на ученето от преживяното; да правят избори и да развиват качества от профила на ученика;
 • педагозите и треньорите подкрепят и насърчават детето; ролеви модели; създават условия за неговото развитие; проявяват доверие, уважение и вслушване; избират ресурси, създават познавателни преживявания и подкрепят здравословното развитие на всяко дете.

Образователни цели: да притежават нагласа и умение да се чувстват добре физически и психически; да придобият умения и знания за физическа и интелектуална активност, физическо, психическо и интелектуално благосъстояние

 • да осъзнават какво е здравословен живот: разбиране на факторите, които допринасят за развиване и поддържане на балансиран, здравословен начин на живот; значението на редовната физическа активност, как реагира тялото на физическа активност; колко е важно да се развият основни двигателни умения; разбиране и развиване на потенциала на тялото за движение и изразяване; значението на храненето; разбиране на причините за и възможната превенция на лошото здравословно състояние; обучение по безопасност; права и отговорности, които имаме към себе си и околните да работим в полза на доброто здраве; вземане на информирани решения и оценяване на последствия и предприемане на действия за здравословен начин на живот днес и в бъдеще.
 • да могат да изживяват емоции и да се възстановяват: разбиране за собствените ни вярвания, ценности, нагласи, преживявания и чувства и как те ни оформят; разпознаването на силни и слаби страни и предизвикателства, както и способността за успешно справяне със ситуации на промяна и трудности; представата на детето за себе си и чувството му за собствена ценност 
 • да се чувстват добре с другите: Разбиране за това как човек взаимодейства с другите хора, другите живи същества и света около себе си; поведения, права и отговорности на хората във връзките им с други хора, с общностите, обществото и света, в който живеят; съзнание и разбиране за сходства и различия; оценяване на околната среда и разбиране за и придържане към отговорността на човечеството като пазител на Земята за бъдещите поколения.

 

Очаквани резултати: децата да могат да:

 • разсъждават за развитието на собственото си лично, социално и физическо благосъстояние
 • разработват и прилагат стратегии, с помощта на които да се справят в ситуации на промени и трудности
 • работят за постигане на лични цели
 • овладяват нови умения и техники в разнообразни спортове и игри
 • разработват стратегии за подобряване на индивидуалното си и отборно представяне в спортните занимания
 • разбират факторите, които допринасят за поддържане на здравословен начин на живот
 • действат кооперативно, за да функционират като част от група или отбор
 • размишляват върху общуването си с другите хора, другите живи същества и света около тях
 • оценяват взаимозависимостта на хората, другите живи същества и околната среда.

 

Програмата на Клуба включва занимания, които целят развиване на следните умения и качества:

 • Основни двигателни умения и капацитета на тялото за движение чрез опорно-двигателни и манипулативни умения и/или опит; техниките, правилата и целта на редица спортни занимания (например, лека атлетика, плуване, каране на кънки или ски); разпознаване на отлични постижения и как може да се подобри представянето.
 • Осъзнаване, че движенията могат да са свързани помежду си и усъвършенствани за постигане на последователност от естетически движения. Движенията могат да бъдат реакция на стимули или елементи на и/или критерии за изпълнение и могат да предават чувства, емоции и идеи (например, гимнастика, танц*, бойни изкуства).
 • Признаване на предизвикателствата, поставяни от игрите; значението на видоизменянето на пространството; категоризацията на игрите; определяне и развиване на подходящи умения и стратегии; съзнание за важността на правилата и как те определят естеството на една игра; променяне на съществуващи игри и създаване на нови; екипна работа.
 • Приключенски предизвикателства: разнообразни задачи, които изискват използването на физически умения и способности за критично мислене от страна на човек и/или група; предизвикателства, при които е необходимо групите да работят заедно, за да разрешават проблеми и да постигнат обща цел; признаване на ролята на индивида в груповото разрешаване на проблеми.
 • Физическа издръжливост: признаване и оценяване на това, колкото е важно да се поддържа здравословен начин на живот; реакцията на тялото към физическо натоварване, включително взаимодействието на системите на организма и развиването на физическа издръжливост.
 •           Разширяване на разбирането за изкуствата и подкрепа на индивидуалните автетични интереси на детето чрез задълбочаване на изследователския интерес и практика. 

 

V. ОБЩНОСТ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Progressive sport е част от общността на Прогресивните училище и продължава общностния модел на партньорски взаимоотношения в екосистемата и извън нея. Тези принципи са задължителни за всички, които участват в дейностите на Клуба, каквито и  отношенията да ги свързват с него: преки участници: деца, педагози и треньори; родители; партньорски организации.

Progressive sport следва установените в екосистемата регулации, спазва действащите в страната закони и правилници, насърчава отношения, основаващи се на уважение, лоялност, честност и сътрудничество и насърчава и подкрепя коректността, почтеността, сътрудничеството, спортсменството, споделената отговорност между деца, педагози и треньори и родители.

Progressive sport гарантира безопасността, здравето и живота на децата по време на провеждане на дейностите, като задължава в това ръководителите на съответната дейност.

Всяка дейност се основава на зачитане и приемане на личността, позитивно отношение и професионализъм.

От ръководителите на дейностите очакваме:

 • да притежават подходящия професионализъм, като се задължават да осигуряват безопасността, здравето и живота на децата в групата и имат съзнанието, че са ролеви модел във всяко отношение;
 • да структурират дейностите така, че да са подходящи за специфичните възрастови нужди и възможности на децата, физическото състояние и постигнатото ниво на подготовка и квалификация;
 • да поощряват индивидуалното развитие на всяко дете и се стараят да избягват това, детето да формира очаквания – несъответстващи на техните реални възможности;
 • да не допускат никакви форми на дискриминация, тормоз, агресия, като създават взаимоотношения на доверие, уважение, грижа и сътрудничество;
 • имат съзнанието, че са отговорни за развиване на умения, повишаване на забавлението, окуражаване всеки да участва и подчертаване важността на честната игра: спазване на правилата и всеки да се отнася честно и коректно към себе си, другите и играта;
 • да водят дневник на присъствието на децата и в края на всеки месец да подават справка.

От децата очакваме:

 • да спазват правилата (на играта);
 • да уважават и се грижат за себе си, останалите и средата;
 • в екипните дейности за работят както за индивидуалния се успех, така и за успеха на екипа/отбора;
 • да признават както своя успех, така и успеха на партньорите/съотборниците, като използват различни методи за празнуването му; 
 • да контролират емоциите и поведението си с различни стратегии;
 • да не се плашат от грешките, а да учат от тях – те са част от процеса на учене.

От родителите очакваме:

 • да подкрепят автентичните интереси на детето;
 • да окуражавате децата да участват;
 • да подкрепят вложените усилия от децата (процеса), а не към конкретния резултат – важни са придобитите умения;
 • да насърчават децата да спазват правилата;
 • да уважават решенията на ръководителите и да сътрудничат;
 • да бъдат ролеви модели за децата си.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 1. График 

1.1. Допълнителните дейности стартират в началото на месец октомври и приключват в края месец май. 

1.2. Изнесени форми за учене извън София: 

 • есенно училище – м. октомври
 • ски училище – м. януари-февруари като полудневна организация
 • лятно училище на море или в планината – последната седмица на м. юни
 • еднодневни образователни пътувания

1.3. Ваканционни програми – пролетна и лятна ваканция

1.4. Културни преживявания – веднъж месечно

 1. Описание на организацията.

2.1. Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. “Прогресив спорт клуб” е партньорска организация на ЧОУ „Прогресивно образование“ в реализирането на Програмата за благополучие, чиято цел е да осигури личностно, социално и физическо развитие на децата и учениците в Прогресивните училища.
 2. Програмата се осъществява чрез учене сред природата и чрез преживяване и включва дейности, свързани с академични, културни, социални преживявания, физическа и спортно-техническа подготовка, двигателна култура, здравословен и балансиран начин на живот, личностно развитие и взаимоотношения.
 3. Дейностите са част от образователния модел на Прогресивните училища, но са извън задължителния учебен план съгласно стандартите на МОН. Не се включват в таксата за образователна услуга и се заплащат допълнително.
 4. Заниманията се провеждат веднъж или два пъти седмично в зависимост от програмата/дейността по установен график с продължителност между  60 и  90 минути.
 5. Цената е с начислено ДДС и се отнася за един календарен месец.
 6. Заявките за участие се подават на сайта  progressivesport.net в края на текущия месец или до 3-то число на следващия.
 7. Сумата се дължи авансово по сметка на „Прогресив спорт клуб“ ЕООД чрез банков превод, като основание за плащане се посочва уникалнят номер на заявката към съответната програма. Банковите данни ще видите при успешно направена заявка.
 8.  Таксата е дължима в срок  до два работни дни след успешно подадена заявка в платформата progressivesport.net.
 9. При неспазване на срока за подаване на заявки същите не се приемат. В такъв случай получавате известие, че заявка ви е отказана.
 10. При подаване на заявка в срок ще получите известие, че заявката ви  е приета и се обработва.
 11. След получаване на плащане по банковата сметка на клуба ще получите известие, че заявката ви е приключена успешно.
 12. При подадена заявка в срок, но пропуснат срок за плащане, ще получите известие, че заявка ви е отказана.
 • При подаването на заявка онлайн чрез платформата progressivesport.net Вие се съгласявате с Общите условия на клуба за организирането и провеждането на дейности за осъществяване на Програмата за благополучие
 •  Политиката за поверителност на личните данни
 •  Правилника за дейността на клуба
 •  Инструктаж за безопасност и култура

ТАКСИ, КОМПЕНСАЦИИ И АНУЛАЦИИ

 1. Предплатен и пропуснат месец се анулира и компенсира в случаите, при които:
 • Има основателни причини и те са предварително оповестени към Клуба в писмена форма.
 • Детето боледува и се нуждае от домашно лечение – след представяне на съответните документи от лекуващите лекари.
 • Са реализирани не повече от 2 (две) посещения по реда на горните условия.
 • Във всички останали случаи вашата заявка не се анулира, остава активна и не се дължи компенсация.

2.Предплатен и пропуснат месец по вина на „Прогресив спорт клуб“ се компенсира 100% от клуба.

 1. Предплатено и пропуснато единично занимание по чужда вина не се компенсира.
 2. При реализирани 2 (две), 3 (три) и 4 (четири) посещения за програми, които се провеждат с цикличност два пъти седмично е дължима 50% от месечната такса.
 3. При реализирани повече от 4 (четири) посещения за програми, които се провеждат с цикличност два пъти седмично е дължима 100% от таксата.
 4. За програми, които се провеждат с цикличност един път седмично е дължима 100% от месечната такса при реализирани 2 (две) или повече посещения.
 5. За програми, които се провеждат с цикличност един път седмично и реализирани до 2 (две) посещения, е дължима 50% от месечната такса.
 6. Предплатени и пропуснати занимания по вина на „Прогресив спорт клуб“ се компенсират чрез отработване им по предварително изготвен и съгласуван график.
 7. Всички неизползвани суми от изтеклия месец се компенсират чрез приспадане на съответният процент от таксите за следващия месец по реда на условията описани по-горе. Финансови средства не се възстановяват.
 8. При калкулиране на компесаторна отстъпка се вземат под внимание броя на реализираните посещения само от предходния месец.

 

 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ И ОТСТЪПКИ

 1. За компенсации по реда то точка II. клубът предоставя уникален код/купон, който може да се използва еднократно при следваща заявка, и който покрива от 50 до 100% от таксата за следващия месец. Размерът на компенсацията за следващия месец е в зависимост от броя на реализираните посещения в предходния месец.
 2. Клубът предоставя уникален код/купон за отстъпка на стойност 20% от месечната такса за семейства с две и повече деца, който можете да въведете еднократно за текущия месец. 
 3. Кодовете за отстъпки и компенсации са уникални, те могат да се използват само веднъж.
 4. За изисквания на вашият код/купон, молим да се свържете с нас.

ДРУГИ

 1. Общите условия се публикуват и на страницата на конкретната програма/лагер/дейност в съответния раздел.
 2. Когато се налага промяна или корекция в общите условия на някои програми от раздел “Допълнителните дейности”, поради тяхната специфика и особености същите се отразяват и публикуват в страницата на съответната програма/дейност.
 3. Общите условия за раздел “Програми и лагери” са специфични и уникални. Те се публикуват единствено на съответните страници към съответната програма или лагер.

 

2.2. Разписание на дейностите

2.2.1. Допълнителните дейности обхващат времето от 16 до 18 часа в учебната седмица.

2.2.2. При възможност и заявен интерес Клубът организира и съботно-неделни занимания.

2.3. Транспорт – част от дейностите се осъществяват на външни пространства, като логистиката се осъществява с транспорт, включен в таксата.

2.4. Водене и прибиране на децата

За довеждането на децата в съответната дейност отговарят ръководителите на дейностите според графика. След приключване на дейността ръководителите предават децата на дежурните учители от училището, а на родител само ако той писмено е уведомил Клуба.

***

 

Настоящият Правилник може да бъде периодично променян и допълван по целесъобразност при необходимост с цел осигуряване добруването на общността и изпълнението му нието му е лична отговорност на всеки неин член.